Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Design Works (Gajah.co olarak anılacaktır) olarak, siz müşterilerimize ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Müşterilerimize ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve müşterilerimizin haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.

1-Kişisel Verileriniz KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik – vatandaşlık numarası, adres, e-posta adresi, Ip adresi gibi her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda bizlerle elektronik ortamda, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için paylaşmış olduğunuz tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir. 

2-Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?
Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.2 kapsamında işlemekteyiz:

Tarafınızla kurulan/kurulacak olan mesafeli satış sözleşmesi kapsamında doğrudan ve/veya dolaylı her türlü edimlerin yerine getirilmesi sırasında,

E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Gajah.co ve faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,

Gajah.co’nun hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, kargo şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

3-Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?
İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: 
Ad-soyad, T.C. kimlik – vatandaşlık numarası, telefon numarası, adres, e-mail adresi, banka ve kredi kartı bilgileri yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler:
Ses kaydı cihazları, IP bilgileri veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verinizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler:
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri gibi kişisel verilerinizdir. 

4- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (ii) Sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Gajah.co nezdinde alım-satım işleminin yapılabilmesi, internet sitemize üyeliğin gerçekleştirilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, müşteri memnuniyeti gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla (iv) Adli, idari ve resmi kuruluşlar nezdinde haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK Md. 5.1 ve Md. 6.2): (i) internet reklamcılığı, hedefleme, yeniden hedefleme, satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (ii) İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitemizi ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitemizin kullanımının ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması ayrıca Gajah.co nezdinde ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması (iii) satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (iv) yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması amacıyla işlenebilmektedir.

5- Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?
Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

6-Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve Aktarımı
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen,

- Açık rızanızın varlığı,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz ancak açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, söz konusu hizmetimizi sağlamak için destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, web sitemiz ve diğer iletişim olanaklarımız üzerinden, sizlerden aldığımız kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

7-Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@gajah.co e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizi, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler (ad, soyad, T.C. kimlik- vatandaşlık no, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa iletişime uygun e-mail adresi ve/veya telefon ve faks numarası, talep konusu mutlaka kapsayacak şekilde ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Gajah.co, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla, 

Design Works – Zeyd Furkan Aydıncı Şahıs Şirketi “Gajah.co”

Suadiye Mah. Bağdat Cad. ARK399 No:399/1
İç Kapı No:1 Kadıköy / İstanbul

+90 (216) 709 93 87
info@gajah.co